Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY lacnysoftver.eu


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim GO-SOFT s.r.o., so sídlom Mikovíniho 408/18, 949 11 Nitra, IČO 50 047 248, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vo vložke číslo 39759/N. (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.lacnysoftver.eu (ďalej len "systém"). 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.lacnysoftver.eu medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník ako aj v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim GO-SOFT s.r.o.. Automatický e-mail po vytvorení objednávky nie je považovaný za záväzné potvrdenie podľa prvej vety.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)


* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky


* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

* v prípade, že kupujúci nezaplatil bankovým prevodom do 5 pracovných dní od prijatej objednávky.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zákon č. 102/2014 Z.z.)

4.1         Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa. ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. podľa defínicie uvedenej v zákone č. 102/2014 Z.z..

Kupujúci (nepodnikateľ) má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v tomto zákone je kupujúci definovaný ako spotrebiteľ.. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. a 4.3 VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.


Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na našu adresu, pričom je to potrebné učiniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru / poskytnutia služby.


* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii "kontakt" najneskôr od 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar nesmie byť použitý, tovar možete vyskúšať iba takým spôsobom ako by to bolo umožnené v kamennom obchode
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. 

 

4.3 Ďalšie podmienky pre odstúpenie od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Nakoľko naša spoločnosť ponúka aj elektronické služby – poskytnutie licenčného kľúča bez hmotného nosiča prostredníctvom e-mailu, kupujúci je pri objednaní vyzvaný na súhlas s tým, že jeho prijatím stráca možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle uvedeného zákona. Výnimku tvorí nefunkčnosť (chybnosť) licenčného kľúča, čo musí kupujúci presvedčivo predávajúcemu dokázať. V opačnom prípade nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy!

Predávajúci nezodpovedá za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť softvérovej licencie v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov (napr. vírusov a iných malwarov, spywarov a iné). Kupujúci si je povinný overiť pred zakúpením kompatibilitu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (§ 9 Z. z. č. 102/2014).


Fyzický tovar odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5. Cenové podmienky

5.1 Cena všetkých produktov v e-shope je konečná, vrátane DPH a nič sa k nej nepridáva. Predávajúci je platcom DPH v Slovenskej republike.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

 

6.1 Predávajúci si v rámci SR poštovné a balné neúčtuje, pokiaľ je zásielka odoslaná ako poštový list prostredníctvom Slovenskej pošty.

6.2 Poštovné prostredníctvom Expres Kuriéra je spoplatnené stanovenou sumou.

6.2 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.3. Poplatok za dobierku je € 1,00 s DPH

6.4   Ceny poštovného sú konečné.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti predávajúceho uvedené v mailovej notifikácií. Tovar bude zaslaný až po prijatí celej platby na účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pri nezaplatení objednávky do 7 dní je táto objednávka automaticky stornovaná!

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte. Platí len pre tovar, ktorý je fyzicky zasielaný poštou.

7.3 Online platobnou kartou (VISA, MasterCard, MasterCard Mobile, Maestro, Diners Club) prostredníctvom platobného systému ČSOB GP Webpay

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7.5 Kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej podobe. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s elektronickou faktúrou, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho ihneď po zaslaní objednávky a predávajúci mu zabezpečí zaslanie faktúry poštou na vlastné náklady predávajúceho v rámci Slovenskej republiky.

7.6 Predávajúci sa zaväzuje, že dodanú a riadne zaplatenú licenciu neposkytne tretím stranám, ani nepredá ďalej.

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar predávaný na hmotnom nosiči (napr. DVD) je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Licencia s hmotným nosičom, ktorá je dostupná skladom je vyexpedovaná v pracovné dni do 24 hodín cez Slovenskú poštu. Doprava v SR je zdarma. Licencia dostupná na objednávku je dodaná kupujúcemu zvyčajne do 7-10 pracovných dní od zaslania objednávky.

8.4 Tovar nepredávaný na hmotnom nosiči (elektronická licencia) je dodávaný len elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovu adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Tovar zaslaný e-mailom vždy obsahuje len elektronickú faktúru. Tovar bez hmotného nosiča je nutné zaplatiť vopred (bankovým prevodom alebo online platobnou kartou). 

Elektronická licencia je zasielaná zvyčajne v pracovné dni do 24 hodín od prijatia objednávky (cez víkend a vo sviatok je licencia zasielaná individuálne, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.)

Licencie sú však vždy zaslané až po udelení súhlasu v zmysle § 7 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z. z.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode www.lacnysoftver.eu (predávajúci GO-SOFT s.r.o.) je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Pri predaji elektronickej licencie bez hmotného nosiča je faktúra zaslaná len elektronickou formou v PDF formáte.

9.3 Zakúpené časovo neobmedzené licencie majú záručnú dobu 24 mesiacov na funkčnosť licenčného kľúča.

Zakúpené časovo obmedzené licencie majú záručnú dobu na funkčnosť licenčného kľúča na vymedzený čas, na ktorý je licencia zakúpená (napr. 12 mesiacov), maximálne však na 24 mesiacov.

9.4 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, prípadne neinštalujte ani neaktivujte licenčný kód, inak nebude možné ho vymeniť)


* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku pri doručení nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

 

GO-SOFT s.r.o.

Mikovíniho 408/18

949 11 Nitra

 

9.5. Reklamačný poriadok

  1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
  2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  3. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
    1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
    2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
    3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.lacnysoftver.eu

10.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.lacnysoftver.eu sú z časti preberané od tretích strán a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.


10.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš internetový obchod rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2  Pre korektné vybavenie objednávky (vystavenie faktúr, doprava) od Vás získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo; prípadne (platí pre zľavy) číslo preukazu ISIC karty, číslo preukazu ITIC, číslo preukazu EURO 26, obojstrannú naskenovanú kópiu platného preukazu ŽTP alebo ŽTP/S.

11.3 Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy predávajúcemu za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk / Pricemania.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.


11.4 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Súhlas je poskytnutý na dobu piatich rokov.


11.5 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11.6 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

12. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

e-mail: nr@soi.sk

13. Prechodné a záverečné ustanovenia

13.1 Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

13.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

V Nitre dňa 1.9.2016